Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

01/04
2019

PRENUMERATA GAZETY – SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

www.solidarnoscgornicza.org.pl/

OD TEGO MIESIĄCA MAMY PRENUMERATĘ GAZETY „SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA”.
DODATKOWO DLA ZAINTERESOWANYCH MOŻNA ZAGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO NA STRONĘ INTERNETOWĄ (link powyżej) I BYĆ NA BIEŻĄCO Z SYTUACJAMI JAKIE PANUJĄ W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO, BRUNATNEGO I NIE TYLKO.
W TYM MIESIĄCU JEST ARTYKUŁ NA STR. 10 – AKTUALNA SYTUACJA W PAK KWB KONIN I PAK GÓRNICTWO, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ JAKĄ OPUBLIKOWANO. W KOLEJNYM NUMERZE GAZETY UKAŻE SIĘ  ARTYKUŁ OPISUJĄCY JESZCZE SZERZEJ NASZA BIEŻĄCA SYTUACJĘ Z PRZYPOMNIENIEM KRÓTKIEJ HISTORII KWB KONIN.

01/04

PRACOWNICY KOPALNI KONIN I ADAMÓW Z WIZYTĄ U RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

Pracownicy kopalni z Turku i Konina na spotkaniu z Adamem Bodnarem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
2019-03-29
  • Brak ustawowej definicji pojęć „odkrywka” i „przodek” sprawia, że ZUS ma dowolność w interpretowaniu przepisów emerytalnych. Należy w końcu zdefiniować te kluczowe dla wydawania świadczeń emerytalnych pojęcia
  • Praktyka konińskiego ZUS jest nie do pogodzenia z zapisami ustawy – argumentują przedstawiciele pracowników kopalń
  • Pracownik stał się kozłem ofiarnym, a ZUS kwestionuje dokumenty pracodawcy. To ZUS powinien ustalić z pracodawcą, że dany pracownik rzeczywiście wykonuję pracę

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z pracownikami kopalń węgla brunatnego z Turku oraz Konina.

Przedstawiciele kopalni „Adamów” oraz kopalni „Konin” zgłosili problem emerytur górniczych w czasie spotkań regionalnych w województwie wielkopolskim. Konsekwencją zwrócenia się o pomoc do rzecznika było zaproszenie delegacji do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na spotkaniu obecni byli specjaliści z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia społecznego, pod dyrekcją Lesława Nawackiego, których niedawnym sukcesem było wygranie sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej przeliczania emerytur kobiet z rocznika ’53.

Na czym polega problem?

Mamy konkretne przypadki naruszenia prawa. 90 procent problemu stanowi nazewnictwo – nie ma w ustawie określonego terminu „odkrywka”. Uczestniczyliśmy w spotkaniu zespołu trójstronnego, po nim, wystosowaliśmy pismo do prezeski ZUS Gertrudy Uścińskiej, aby to ZUS zdefiniował, czym jest odkrywka – do tej pory (przez 2 miesiące ) nie otrzymaliśmy odpowiedzi – mówił Paweł Dzikowski przedstawiciel pracowników kopalni „Adamów”.

Kwestia zdefiniowania tego sformułowania jest kluczowe dla określenia uprawnień emerytalnych pracowników tych kopalń. Problem stanowi specyfika obu kopalni, gdzie transport węgla odbywa się koleją.

ZUS kwestionuje uprawnienie pracowników kolejowych do świadczeń emerytalnych, argumentując, że kolej nie znajduje się na odkrywce. Według ZUSu, mimo niezależnych ekspertyz, między innymi profesorów Akademii Górniczo Hutniczej – odkrywka to tylko to co na dole, a więc sam obszar wydobycia.

Kolejnym problemem jest kwestia świadectwa pracy górniczej.

– Uważamy, że pracodawca określając charakter pracy przez świadectwo pracy górniczej – potwierdza, że jego praca jest pracą górniczą, tymczasem ZUS konsekwentnie ignoruje takie argumenty. Pracownik stał się kozłem ofiarnym, a ZUS kwestionuje dokumenty pracodawcy. To ZUS powinien ustalić z pracodawcą, że dany pracownik rzeczywiście wykonuję pracę. Obecnie każdy z nas za własne pieniądze musi to udowadniać w sądzie, a orzecznictwo Sądu Najwyższego jest jasne – świadectwo pracy – jest świadectwem pracodawcy, ZUS jednak tego nie respektuje – mówili uczestnicy spotkania.

Nie nazwa pracy się liczy, a charakter pracy. Sąd I instancji – potwierdza, że dopisek to tylko funkcja zastępcy – ZUS się odwołuje – bo wie, że następne półtora roku pracownik będzie płacił składki do ZUSu.

Kwestia analizy spraw i dalsze działania Rzecznika

– Naszym celem jest ustalenie wraz z panami strategii działania, po analizie przesłanych przez panów dokumentów mamy już pewne pomysły na to jakie działania wykonać – powiedział Adam Bodnar.

Rzecznik zdecydował się wystosować w najbliższych tygodniach dwa wystąpienia generalne w przeciągu:

  1.  Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie pytania – dlaczego nie została wykonana delegacja ustawowa do Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i skąd wynika niespójność dotycząca definiowania kluczowych dla wydawania decyzji emerytalnych pojęć takich jak „przodek” i „odkrywka”.
  2. Do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – z pytaniem o przyczyny zwiększonej ilości odwołań od decyzji organów rentowych odmawiających prawa do świadczeń, które w poprzednim okresie nie budziły wątpliwości.

Ponadto rzecznik zadeklarował gruntowne zbadanie przedstawionych przez członków delegacji spraw sądowych, celem ewentualnego przyłączenia się do nich, aby wzmocnić argumentację.

– Sprawy znajdują się na różnym etapie i dotyczą dwóch grup osób – charakter pracy górniczej, a drugi dotyczy kolejarzy. W nich toczą się postępowania sądowe. Moim zdaniem istnieje możliwość badania przez Rzecznika tych kwestii. Nie chce składać deklaracji – mówił dyrektor Lesław Nawacki

Gdyby analiza akt sprawy dawała by punkt zaczepienia. Chcielibyśmy przystąpić do takich spraw. Można wpływać na linię orzeczniczą, poprzez dokonanie w niej swoistego wyłomu. To nie jest jednak żadna reguła. Musimy przygotować dobrą argumentację. Wymagana jest tu wiedza prawniczej ale i górnicza, stąd niezbędna jest pomoc z państwa strony.

Ustalono reguły dalszej współpracy i kontaktu z Zespołem Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Do kontaktu z ramienia kopalni Adamów wyznaczony został Paweł Dzikowski, z ramienia kopalni „Konin” – Stanisław Aleksandrowicz.

26/03
2019

ROZMOWY W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 26-03-2019r. NA ZAPROSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZONYM REFERENDUM STRAJKOWYM. ZARZĄD SPÓŁKI POINFORMOWAŁ O SWOIM STANOWISKU JAKIE PREZENTUJE W ZWIĄZKU Z WYNIKIEM REFERENDALNYM ZAŁOGI PAK – GÓRNICTWO JAKI ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W REFERENDUM STRAJKOWYM. ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ, ŻE DALSZE DZIAŁANIA JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ TO: POWRÓT DO ROZMÓW DOT. REGULACJI PŁACOWYCH – PODWYŻKI PŁAC DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI. DRUGI WARIANT TO NIE PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W/W KWESTII CO BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁO Z OGŁOSZENIEM STRAJKU CIĄGŁEGO.
ZARZĄD SPÓŁKI ZADEKLAROWAŁ ZE SWOJEJ STRONY PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W/S PODWYŻKI PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PAK – GÓRNICTWO, JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWIŁ PROJEKT ODPOWIEDZI W RAMACH NEGOCJACJI DOT. ZAWARCIA ZUZP.
JEDNOCZEŚNIE POINFORMOWAŁ, ŻE WSZELKIE USTALENIA BĘDĄ MOGŁY BYĆ REALIZOWANE PO DNIU 29-03-2019r. KIEDY TO ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. RADA NADZORCZA OKREŚLI KIERUNEK DZIAŁANIA FIRMY, A WIĄŻE SIĘ TO BEZPOŚREDNIO Z PERSPEKTYWĄ DALSZEGO FUNKCJONOWANIA KOPALNI KONIN I ADAMÓW.
NA OBECNY CZAS NIE MA JASNO OKREŚLONEGO KIERUNKU DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DOT. O/OŚCISŁOWO, I NIE JASNEJ PERSPEKTYWY O/ TOMISŁAWICE.
ZWIĄZKI ZAWODOWE PRZYJĘŁY TAKĄ ARGUMENTACJĘ POD WARUNKIEM SPOTKANIA W DNIU 2-04-2019r. I KONTYNUACJI ROZMÓW W/S PODWYŻKI PŁAC ORAZ ZAPISÓW DOT. WPROWADZENIA ZUZP.
ZARZĄD SPÓŁKI PRZYJĄŁ I ZADEKLAROWAŁ SPOTKANIE W DNIU 2 KWIETNIA.
JAKIEKOLWIEK INNE DZIAŁANIA OD ZAKŁADANYCH BĘDĄ SKUTKOWAŁY OGŁOSZENIEM STRAJKU W SPÓŁCE.

KOLEJNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z  PRZEBIEGIEM SYTUACJI BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO.

25/03
2019

WYNIK REFERENDUM W PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT – REFERENDUMKLIKNIJ W LINK !

W WYNIKU PRZEPROWADZONE REFERENDUM STRAJKOWEGO W PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o. W DNIACH 21-22 MARCA 2019r. WYDANY JEST KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI REFERENDALNEJ DOT. WYNIKU REFERENDUM. SZCZEGÓŁY W LINKU POWYŻEJ.

O DALSZYCH WYDARZENIACH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZONYM REFERENDUM I KIERUNKIEM POSTĘPOWANIA BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.

16/03
2019

REFERENDUM STRAJKOWE W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT REFERENDALNYKLIKNIJ W LINK !

W ZWIĄZKU Z NIEUZYSKANIEM POROZUMIENIA DOT. PODWYŻKI PŁAC DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PAK GÓRNICTWO, POWOŁANY MIĘDZYZWIĄZKOWY KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY PODJĄŁ DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU REFERENDUM STRAJKOWEGO W DNIACH 21-22 MARCA 2019r. SZCZEGÓŁY REFERENDUM W KOMUNIKACIE. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W LINK ZNAJDUJĄCY SIĘ PO WYŻEJ.
INFORMACJE DOT. OKRĘGÓW REFERENDALNYCH ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE DO ZAŁOGI PAK GÓRNICTWO W DNIU 18-03-2019r. UKAŻĄ SIĘ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ, NA STRONACH INTERNETOWYCH, ORAZ BEZPOŚREDNIO W ORGANIZACJACH ZWIĄZKOWYCH BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE I SZCZEGÓŁY PRZEPROWADZENIA REFERENDUM.
SPRAWA REFERENDUM NA OBECNĄ CHWILĘ JEST PRIORYTETEM, PONIEWAŻ KOLEJNY RAZ USŁYSZELIŚMY, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI. POMIMO PEWNYCH OBIETNIC ZE STRONY ZARZĄDZAJĄCEJ W DALSZYM CIĄGU NIE MA REALNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POPRAWĘ WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO.
DLATEGO TEŻ APELUJEMY DO ZAŁOGI PAK GÓRNICTWO BY WSZYSCY SIĘ ZJEDNOCZYLI I PRZYSTĄPILI DO REFERENDUM – WYNIK POKAŻE NA ILE JEST JESZCZE W NAS DETERMINACJA I ODWAGA BY UPOMNIEĆ SIĘ O GODZIWE WYNAGRODZENIE ZA CIĘŻKĄ PRACĘ I GODZIWY BYT DLA NASZYCH RODZIN.