Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

Historia

Kalendarium NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

 • 22 października 1980r. Zawiązanie w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” NSZZ „Solidarność”, skład Zakładowego Komitetu Założycielskiego: Szczepan Babiński-WN, Wojciech Szczepański-PGZ, Stanisław Jankowski-PM-2, Czesław Kierzkowski-TKT, Janusz Łuczak-FK-1, Marian Mencel-ZTiSt o/P, Jan Marciniak o/L, Romuald Mościcki-ZSG, Zbigniew Okoński-DOP, Piotr Piasecki-o/J, Tomasz Piasecki-ZRG, Janusz Skorupski-KE-1, Antoni Przybylski-IM, Ryszard Skoczylas-ZRG, Stefan Stawicki-TKR, Stanisław Trafny-KM-1, Jan Urbaniak-LG, Marian Walczak-Brykietownia, Mieczysław Werbiński-Brykietownia, Lech Zrąbkowski-WZ-1, Paweł Stolarski-ZTiST, Kazimierz Fabiszak-ZPG. Do Prezydium wybrano: Trafny-przewodniczący, Skoczylas-vice,Okoński-vice, Piasecki-sekretarz, Babiński, Mencel-członkowie.
 • 25 października 1980r. Zebranie pracowników Odwodnienia Podziemnego i wyznaczenie do ZKZ przedstawicieli: Krzysztof Buszko i Ryszard Gościniak. Na posiedzeniu ZKZ Stanisław Trafny zrezygnował z funkcji, którą powierzono Krzysztofowi Buszko.
 • Listopad 1980r. Zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” KWB „Konin” w MKZ Jastrzębie.
 • 21 marca 1981 r. I Konferencja Zakładowa, na której dokonano wyboru władz związku. Skład pierwszego zarządu: Przewodniczący – Krzysztof Buszko z-ca przewodniczącego – Ryszard Skoczylas z-ca przewodniczącego – Marian Mencel sekretarz – Tomasz Piaseczki
 • 22 października 1981r. Referendum na terenie kopalni w sprawie powstania Regionu Konińskiego NSZZ „Solidarność”.
 • 1 grudnia 1981 r. Ostatnie posiedzenie Komisji Zakładowej przed ogłoszeniem stanu wojennego.
 • 2 grudnia 1981 r. Poświęcenie sztandaru NSZZ „Solidarność” w KWB „Konin” podczas Mszy Św. w Pałacu Sportu na Rondzie oraz poświęcenie figury Św. Barbary przy biurowcu w KWB „Konin”.
 • 13 grudnia 1981r. Wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego państwa. Internowani z „Solidarności” KWB „Konin” : Krzysztof Buszko , Zbigniew Okoński , Ryszard Skoczylas , Leszek Miller. Przymusowo wcieleni do jednostek WP: Zdzisław Boksa , Edmund Okoń , Janusz Skorupski.
 • 29 sierpnia 1988 r. Wniosek komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” KWB „Konin” do Sądu Wojewódzkiego Wydział Cywilny w Koninie wpisanie do Rejestru Zakładowych organizacji związkowych. Pod wnioskiem złożyli swoje podpisy: Leszek Miller, Janusz Kukieła, Andrzej Kamiński, Paweł Modelski, Grzegorz Ziółkowski, Marek Gałdyn, Tadeusz Malinowski, Stanisław Garstka, Marek Pietrzak, Zbigniew Okoński, Mariusz Sawicki. Skład Komitetu rozszerzono następnie o: Krzysztofa Buszkę, Andrzeja Maksymiuka, Mirosława Grzelaka, Piotra Gulczyńskiego, Dariusza Kowalskiego, Zdzisława Boksę.
 • 31 sierpnia 1988 r. Sąd Wojewódzki w Koninie na posiedzeniu niejawnym oddala wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność” Pracowników KWB „Konin”
 • 15 września 1988 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddala ponownie wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność” Pracowników KWB „Konin” . W rozprawie uczestniczyli: Ewa Zaleska, Ryszard Stachowiak, Grzegorz Ziółkowski.
 • 6 lutego 1989r. Rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu . Przy stoliku górniczym Solidarność KWB „Konin” reprezentowali Krzysztof Buszko i Grzegorz Ziółkowski.
 • 17 kwietnia 1989 r. Legalizacja NSZZ „Solidarność” w Sądzie VIII wydziału Cywilnego Warszawa.
 • 18 listopada 1989 r. Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” KWB „Konin”. Wybory władz: przewodniczący Krzysztof Buszko. Prezydium: Buszko, Stasiak, Boksa, Miller, Szczepański, Jagodziński.
 • 3 grudnia 1989 r. Poświęcenie figury św. Barbary przy kościele św. Wojciecha w Koninie.
 • 6 lutego 1992 r. Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” KWB „Konin”. Wybór władz związku . Przewodniczący Krzysztof Buszko.
 • 13-27 czerwca 1992r. IV Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku i w Łodzi (II tura) wybrał nowe władze z Marianem Krzaklewskim na czele. W skład Komisji Krajowej z Regionu Konińskiego weszli : Jerzy Żurawiecki i Krzysztof Buszko.
 • 21 kwietnia 1994r. W KWB „Konin” ogłoszony zostaje strajk. Po 10 dniach strajku większość postulatów została uwzględniona.
 • 15 lutego 1995r. Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” KWB „Konin”. Wybór Władz. Przewodniczący Leszek Miller, wiceprzewodniczący Zdzisław Boksa. Uchwałą z dnia 13 października 1995 powołano kol. Grzegorza Ziółkowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego.
 • 22 października 1995r. Poświęcenie tablicy pod figurą świętej Barbary przy kościele św. Wojciecha.
 • 20 marca 1998 r. Zjazd Delegatów NSZZ  „Solidarność” KWB „Konin”. Wybór władz związkowych. Przewodniczącym został Ryszard Gościniak, zastępcą przewodniczącego Zdzisław Boksa i Grzegorz Ziółkowski. Rzecznik prasowy Włodzimierz Koliński.
 • 22 marca 2002r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze. Wybór władz związkowych. Przewodniczącym został Ryszard Gościniak.
 • 24 marca 2006r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze MOZ NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Roman Wawrzyniak.
 • 31 marca 2010r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze MOZ NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Piotr Grzegorczyk.
 • 28 kwietnia 2011r. Walny Zjazd Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” nie udzieliło Absolutorium Przewodniczącemu Piotrowi Grzegorczykowi. Wszczęto procedurę odwoławczą.
 • 27 maja 2011r. Walny Zjazd Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym wybrano Ryszarda Gościniaka.
 • 05 czerwca 2011r. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji MOZ rozpatrzyło pisemną rezygnację z członkostwa w związku kol. Ryszarda Gościniaka. Podjęto decyzję o pełnieniu funkcji Przewodniczącego przez kol. Biegasiewicza, do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
 • 22 czerwca 2011r. WZD MOZ NSZZ „Solidarność” wybrało przewodniczącym kol. Grzegorza Matuszaka, a na najbliższym MOZ-ie wybrano zastępców: Sławka Biegasiewicza i Marcina Lisowskiego.
 • 22 sierpnia 2012 r. Uchwała zmieniająca nazwę Związku na „MOZ NSZZ „Solidarność” PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.”
 • 28 marca 2014 r. WZD MOZ w Ślesinie wybrało  przewodniczącym kol. Grzegorza Matuszaka.